שחור

(ראה גם: צבע, לבן)

אמונות ודעות:

ושמע דברי בשלשת המוחשים האחרים, ואומר כי המראה הנפרד מלובן או אודם או צבהות או שחרות דרכו להחליש את החוש כאשר מסתכל בו... ויחלש הקף הראות מן השחרות... אבל כאשר מתמזגים זה עם זה יתחדשו מהן סוגי ההנאות, ומעוררים הרבה מכחות הנפש... והצהבות המעורבת בשחרות מעוררת כח המרה הלבנה ויתגלה בנפש כח הכניעה, וכאשר מתערבים השחרות והאדמימות והצהבות והלובן יעוררו כח הדם ותתגלה בנפש המלכות והשלטונות... (מאמר י פרק יח)

מהר"ל:

ואמר כי היא כתובה באש שחורה, רוצה לומר כי השחור הוא דבר מבורר וניכר, כך מושכלות התורה הם דברים ברורים וצרופים מאד שאין בהם דבר ספק רק השגה מבוארת, ולכך אמר שהתורה כתובה באש שחורה, כי השחור ניכר ויש לו בירור ביותר... (תפארת ישראל פרק מג)