שחי

ר' צדוק:

...ולכך מדבר משחיו (אצל בעל אוב), כי יש שייכות בית השחי אל בית הערוה, כמ"ש במקום אחר על מאמרם ז"ל (נזיר נ"ח ב') שאסור לגלח בית השחי ובית הערוה, ושבנות ישראל אין להם שערות דבית השחי ובית הערוה, כי בית הערוה הוא בין הוצאות פרקי הרגלים מן הגוף, ובית השחי הוצאות הידים מהגוף, ושניהם כחות הפועלים... ובשניהם יש שערות, וידוע שכל שערות הוא מצד מותרות הלחיות שבפנים, ולכך כל שערות רומז דין כי יש בהם מותרות, רק בנות ישראל אין להם, ובזכרים אסור לגלחם כי באמת המותרות שלו דבוק בקדושה... והנה תוקף אחיזת הרע הוא רק בהתפשטות שחוץ לגוף, דהיינו בית הערוה, וכמו שכתבנו במקום אחר על "ויגע בכף ירכו", ולכך הוא מעלה בזכורו דהיינו בית הערוה, ומדבר משחיו דהיינו בית השחי שגם שם יש מותרות... (חלק ג דובר צדק עמוד קח)