שחקים

(ראה גם: רקיע, שמים)

זהר:

ושחקים יזלו צדק, כי כשהשמים (שהוא ז"א) מקבל המזון ממעל, מאותו מקום עליון השורה עליו, (שהוא א"א מסוד הדיקנא שנקרא מזלא), אז שחקים יזלו צדק, מהו שחקים, הוא מקום שטוחנים מן לצדיקים, ומי הם, הם נצח והוד, שהם ודאי טוחנים מן לצדיקים, למי, למקום ההוא שנקרא צדיק, (שהוא יסוד), כי הם טוחנים מן ההוא הבא מלמעלה, (מא"א), וכל טוב ההוא מתקבץ בתוכם לתת למדרגה ההיא דצדיק, (שהוא יסוד), כדי שתתברך צדק, (שהיא המלכות), מנזילה ההיא שלהם, ועל כן טוחנים מן לצדיקים, מי הם הצדיקים הם צדיק וצדק, יוסף ורחל, (שהם יסוד ומלכות), וכאשר מזדווגים יחד נקראים צדיקים.

ואלו (נצח והוד), טוחנים מן ודאי לצדיקים, (שהם צדיק וצדק), ועל כן (אומר הכתוב) ושחקים, (שהם נצח והוד), יזלו צדק, אז תפתח ארץ למטה ויפרו ישע, בני העולם... (ויקרא תמו)

אותיות דר' עקיבא:

דבר אחר טל ומטר וגשמי רצון ברכה ונדבה שנתן הקב"ה משמי מרום בעולם בכל שנה ושנה, שנאמר ונתתי מטר ארצכם בעתו (דברים י"א), שאלמלא אין גשמים יורדים לעולם אין כל בריה יכולה להתקיים, שנאמר הרעיפו שמים ממעל ושחקים יזלו צדק (ישעיה מ"ה). ומהו יזלו צדק, מלמד שאלמלא צדקה וגמילות חסדים שנותן הקב"ה משחקים לכל העולם אין העולם מתקיים, שנאמר ושחקים יזלו צדק, וכתיב ויצו שחקים ממעל ודלתי שמים פתח וימטר עליהם מן לאכל (תהלים ע"ח). ומה נשתנה שחקים מכל רקיעי מרומים, מפני שכל כחו וגבורתו של הקב"ה אינו מראה אלא בשחקים, עוזו, גאותו, שכינתו, תורתו, מן, ירושלים בית המקדש כולם בשחקים. עוזו מנין, שנאמר תנו עוז לאלקים על ישראל גאותו ועוזו בשחקים (שם ס"ח), גאותו בשחקים מנין, שנאמר רוכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים (דברים ל"ג)...

ולמה נקרא שמו שחקים, שהן שוחקים מן טל ומטר ודגן לישראל בין בעולם הזה ובין לעולם הבא. דבר אחר אל תקרא שחקים אלא סוחקים, שהם משחקים בכל מיני שיר ובכל מיני שבח ובכל מיני זמרה לפני השכינה בבית המקדש שבמרום, שנאמר הוד והדר לפניו עוז ותפארת במקדשו (תהלים צ"ו) זה בית מקדשו שבשחקים...

דבר אחר שחקים שאלף ושמונה עשר מחנות עומדים לפני השכינה בבית המקדש שבשחקים לומר לפניו קדוש בכל יום ויום, וכל מחנה ומחנה אלף ושמונה עשר רבוא מלאכי השרת, שכן בשחקים עומדים לפני השכינה בבית המקדש שבשחקים... (גימ"ל ד"ל, וראה שם עוד)

שוחר טוב:

חשכת מים עבי שחקים... אמר ריש לקיש למה נקרא שמם שחקים שהם שוחקים אלו באלו... (מזמור יח)

תרגום יונתן:

ושחקים - וענניא. (ישעיה מה ח)

רש"י:

מעונה אלקי קדם - למעון הם השחקים לאלקי קדם שקדם לכל אלהים וברר לו שחקים לשבתו ומעונתו... (דברים לג כז)

אבן עזרא:

לשחקים - הם על העבים ואוירם דק, והרקיע תחת הגלגלים, ואמר לו האתה תעזור לו להרקיע השחקים לעשות חזקים כראי מוצק, שעל כן יראה האור מהם. (איוב לז יח)

אלשיך:

ושור שחקים - תחלת עולם המלאכים ששם שוחקים מן, כל אלו גבהו באיכות ממך ולא ממנו. (איוב לה ה)

מי יספר שחקים - רקיע א' התחתון מהעליונים לא ידע איש מה ענינו ומה נמצא בו, וגם הגלגלים שברקיע ב' מי ישכיב - אם ינוחו לרגע הכל בטל. (שם לח לז)

מלבי"ם:

ובגאותו שחקים - יעשה נסים שיגיעו עד שחקים שאין שם טבע קבוע. (דברים לג כו)

באמצו שחקים - שחקים מציין תמיד הפלאי שלמעלה מהטבע, וזו התגלות היבשה ביום ג'. (משלי ח כח)

ההבדל בין שחקים ובין שמים הוא ששחקים הם גבוהים יותר מן השמים, כמו "כי נגע עד שמים", ויותר מזה "ונשא עד שחקים" (ישעיה מ"ה ח'), ובשם שחקים יציין המקום למעלה מגלגל המזלות ששם מקום עולמות השכליים מקום הפלאות למעלה מחוקי הטבע, ובזה ירמוז בשם שחקים על ההנהגה הנסיית והפלאית, וזה פירוש "אמונתך עד שחקים", האמונה בהנהגה קבועה על פי חוקים קבועים נמצא גם בשחקים, כי ההנהגה הנסיית לפי המעשה אינה מקרית בשידוד הטבע רק לפי שעה בעת יעשה הנס, רק היא טבע אחרת סדורה וקבועה גם כן לנוסס נסים ליריאיו מראש ומקדם. (הכרמל)