שחר   בקר

(ראה גם: בקר, יום)

מדרש רבה:

וכמו השחר עלה, א"ר חנינא משעלה עמוד השחר עד שיאיר המזרח אדם מהלך ארבע מילין, משהאיר המזרח עד שתנץ החמה ארבע מילין, שנאמר וכמו השחר עלה, וכתיב השמש יצא על הארץ וגו', ומסדום לצוער ד' מילין... (בראשית נ טו)

תרגום יונתן:

כשחר - כשפרפרא. (ישעיה נח ח)

רש"י:

כשחר - עמוד השחר הבוקע בעבים. (שם)

כנפי שחר - אם אשא לי כנפים כשחר המבריק לפי שעה מסוף העולם ועד סופו. (תהלים קלט ט)

אבן עזרא:

עד עלות השחר - עד סור שחרות הלילה, ויש אומרים כי שחר דמות אור והוא הנראה בעבים טרם זרוח השמש, וכן "אשר אין לו שחר". (בראשית לב כז)

כשחר - שכל רגע יוסיף אור. (ישעיה נח ח)

מלבי"ם:

ובקע השחר - ההצלחה הנפשית הבאה לאט לאט ותהיה טבעית. (שם)

השחר הוא קודם עלות השמש מתחתית האופק על האופק סביב הכדור, וזה לא היה עד יום ד' מימי הבריאה שבו נתלו המאורות... (הכרמל)

העמק דבר:

עד עלות השחר - שאז אינו שולט כח הדין וכח הקדושה מתחזק, על כן משך המלאך עצמו ממנו. (בראשית לב כה)