שחר   שחרה

תרגום יונתן:

אשחרך - מברכא לך. (ישעיה כו ט)

שחרה - למבעי עלה. (שם מז יא)

שחרו - מקדם ליה. (משלי יג כד)

רש"י:

ישחרנני - יבקשוני. (משלי א כח)

שחרו - לבקרים מיסרהו. (שם יג כד)

מאירי:

לשחר - לחלות, כי רוב התפלות בשחר הושאל לתפלה לשון לשחר. או דבר שאדם מקדים לעשותו. (משלי ז טו)

אברבנאל:

לא תדעי שחרה - לא תדעי בירורה ואמיתתה, או חושך בלא אור. (ישעיה מז יא)

מלבי"ם:

פעל שחר הוא יותר מדורש, ומציין הבקשה ודרישה היתירה המתמדת שמבקשים בכל יום מעלות השחר תמיד, כמו "שוחר טוב", כי הטוב צריך דרישה ובקשה מתמדת... (הכרמל)