שילה   כי יבא שילה

תרגום יונתן:

עד כי יבא שילה - עד זמן דייתי מלכא משיחא. (בראשית מט י)

רש"י:

שילה - מלך המשיח שהמלוכה שלו, ומדרש אגדה שי לו, שנאמר (תהלים ע"ו) יובילי שי למורא. (שם)

אבן עזרא:

עד כי יבא שילה - ...או יהיה שילה כמו בנו, והה"א תחת וי"ו, מגזרת "לא תשלה אותי", שפירושו לא תוליד. (בראשית מט י)

רמב"ן:

כי יבא שילה - ...אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו יהיה... כי השבט ירמוז לדוד שהוא המלך הראשון אשר לו שבט מלכות, ושילה הוא בנו אשר לו יקהת העמים... (שם)

חזקוני:

עד כי יבא שילה - כי אז נחלקה מלכות בית דוד ונתנה לירבעם מלכות עשרת השבטים, דבר אחר עד כי יבא אחיה השילוני שהיה משילה, שקרע בגדי רחבעם לי"ב קרעים. (שם)

רבינו בחיי:

עד כי יבא שילה - ...השלישי, לא יסור שבט מיהודה על מלך המשיח, הגואל האחרון, וזה שאמר עד כי יבא שילה, כלומר בנו היוצא מזרעו, וטעם מלת שילה שלא אמר בנו הזכיר יעקב המשיח בשם שילה, כלומר בנו שיולד משלית אשה כדרך כל הנולדים, ותוספת ה"א שבמלת שילה רמז לה"א אחרונה שבשם, והיא בתו של אברהם, והיא שנשאת לשלמה, והיא היא מדתו של מלך המשיח, עליו רמז הנביא ע"ה חמשה לשונות של שבח... ויש לך להתבונן כי באמרו עד כי יבא שילה נכלל הגואל הראשון והגואל האחרון שיהיה בנו של יהודה ומזרעו, ויזכר אז להכנס בארץ הקדושה ולרעות צאנו של מקום... (שם)

בעל הטורים:

שילה - יבא שילה בגימטריא משיח, בגימטריא משה. (שם)

עקדה:

כי יבא שילה - תמשך הגלות עד שיבא הבן הקטן, מלשון "ובשליתה", ובזער בנהא, וכן היה בלי ספק, שה' השאיר לנו בכל דור מהשבט... (שם)

אברבנאל:

כי יבא שילה - חטאו, כמו "ויכהו על השל". (שם)

ספורנו:

עד כי יבא שילה - הנה תיבת שילה מורכבת משרש שול ומורה שולים, ומשרש שלה המורה שלום, כלומר שלום הסוף... (שם)

מלבי"ם:

כי יבא שילה - מענין ובשליתה היוצאת מבין רגליה, רוצה לומר מבין רגליו, היינו מזרעו יהיה תמיד מחוקקים עד שיבא מבין רגליו כשליא, דהיינו הנולד, אשר לו יקהת עמים, שהוא מלך המשיח. (שם)

רש"ר הירש:

כי יבא שילה - הסוף, השולים, נכתב בה"א לומר שדור אחרון זה יהיה חלש מאד וכמעט אין זכר למלכות יהודה. (שם)