שילוח

(ראה גם: גיחון, מעין)

תלמוד בבלי:

ניסוך המים כיצד, צלוחית של זהב מחזקת שלשה לוגים היה ממלא מן השילוח... (סוכה מח א)

תני רשב"ג שילוח היה מקלח מים בכאיסר, צוה המלך והרחיבוהו כדי שיתרבו מימיו ונתמעטו, וחזרו ומעטוהו והיה מקלח מים, לקיים מה שנאמר אל יתהלל חכם בחכמתו ואל יתהלל גבור בגבורתו. (ערכין י ב)

רש"י:

השילוח - מעין גיחון, וקראו שילוח שרצו לשלח את מלכות בית דוד ולהסירה לפקח... (ישעיה ח ה)

אבן עזרא:

מי השילח - מלכי בית דוד שרובם צדיקים. (שם)