שימוש

ר' צדוק:

...והוצרך לשלוח יהושע משרתו שנקרא נוצר תאנה שהיה מסדר הספסלים ומשמש לדברי תורה, ואז"ל (ברכות ז' ב') גדולה שימושה של תורה יותר מלימודה, ושמעתי דהלימוד הרי יש לו גבול עד כמה הוא משיג, אבל השימוש הוא החשק והאהבה שיש למשמש שמחמתו הוא משמש ומשתדל להקים דגל התורה, זה אין לו גבול, כי הוא אינו משיג עצמות דברי תורה המתגלה לחכמים רק חומד וכוסף לדברי תורה, היינו לשורש התורה כולה, ולכך מצד השימוש יש גם כן בכללו כח של שער הנ' הנעלם ומצידו הוא ניצוח עמלק... (חלק ה רסיסי לילה עמוד קכ)