שיר המעלות

(ראה גם: דוד, תהלים)

תלמוד בבלי:

והלוים בכנורות ובמצלתים ובחצוצרות ובכלי שיר בלא מספר על חמשה עשר מעלות היורדות מעזרת ישראל לעזרת נשים כנגד חמשה עשר שיר המעלות שבתהלים, שעליהן לוים עומדים בכלי שיר ואומרים שירה. (סוכה נא ב)

אמר ליה רב חסדא לההוא מרבנן דהוה קמסדר אגדתא קמיה, שמיע לך הני חמש עשרה מעלות כנגד מי אמרם דוד, א"ל הכי אמר רבי יוחנן בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעי משטפא עלמא אמר דוד חמש עשרה מעלות והורידן, אי הכי חמש עשרה מעלות יורדות מיבעי ליה, אמר ליה הואיל ואדכרתן מלתא הכי אתמר, בשעה שכרה דוד שיתין קפא תהומא ובעא למשטפא עלמא, אמר דוד מי איכא דידע אי שרי למכתב שם אחספא ונשדיה בתהומא ומנח... כתב שם אחספא ושדי לתהומא ונחית תהומא שיתסר אלפי גרמידי, כי חזי דנחית טובא אמר כמה דמידלי טפי מירטב עלמא, אמר חמש עשרה מעלות ואסקיה חמיסר אלפי גרמידי ואוקמיה באלפי גרמידי. (שם נג א)

שוחר טוב:

...כשיוצאין מן הצרות ומן הגלות אומר שבח, שנאמר שיר המעלות שיר המעלה אין כתוב כאן אלא שיר המעלות, כשישראל עולים אינם עולים מעלה אחת אלא למעלות הרבה הן עולין... לכך נאמר שיר המעלות. (מזמור קכ)

שיר למעלות אשא עיני וגו', דוד אמר שיר למעלות משנתת עלינו מעלה זו אין אנו יורדין, משיושיענו ממלכות עשו שוב אין אנו יורדין עוד לשעבוד מלכות, שנאמר (עובדיה א') ועלו מושיעים וגו', אומרים ישראל להקב"ה אנו נאמר לך שירה על אותה מעלה שהעליתנו מן המלכות, לכך נאמר שיר למעלות אשא עיני וגו'... (מזמור קכא)

תרגום יונתן:

שיר המעלות - דאתאמר על מסוקין דתהומא. (תהלים קכ א)

רש"י:

שיר המעלות - שיאמרוהו לוים על ט"ו המעלות, ויש כאן ט"ו מזמורים, ולרז"ל אמרם דוד להעלות התהום, כבגמרא סוכה, ואגדה שיר למאה עולות. (תהלים קכ א)

שיר המעלות - כשהתחילו לוים לעלות אומרים מזמור זה, ואין מוקדם ומאוחר, והוא רמז למעלות העולות לצדיקים לעתיד לבא מעץ החיים לכסא הכבוד, וכן יסד ר"א הקליר בנו של רשב"י. (שם קכא א)

אבן עזרא:

שיר המעלות - להגאון נגד ט"ו מעלות, או על נגינות בקול עליון, ואולי נאמר ברוח הקדש על גלותנו, שלא נדע מה נעשה אלא לקרא לה'. (תהלים קכ א)

מאירי:

שיר המעלות - יש מפרשים על מדרגות בית המקדש, ויש מפרשים על שירים שמתחילים בקול נמוך ומעלים הקול לאט לאט, רובם על צרת הגלות והגאולה. (שם)

כבר חלקו מפרשים בבאור מלות מעלות אצל אלו המזמורים, מהם שפרשום על חמש עשרה מדרגות שהיו בהר הבית בין עזרת נשים לעזרת ישראל. והיו עולין בהן מעזרת נשים לעזרת ישראל ואומרים שירה אחת במעלה אחת, ורבינו סעדיה ז"ל פירשם מלשון העלאת קול, רוצה בו על הנגון שהיו אלו השירים נאמרים בהרמת קול, ואפשר לבאר שהם כלם נאמרים להתבונן בהם בדרכי השם ובנפלאותיו עד שמתוך בחינתו בהם יגיע לשלמות מעלות שכליות ואל על יקראוהו. והוא סבת כתבו אותם אחר מזמור האלפא ביתא... (משיב נפש מאמר ב פרק יא)

אלשיך:

שיר למעלות - שה' מעלה האדם במדרגות כפי הכנת האדם. (שם קכא א)

רש"ר הירש:

שיר המעלות - מזמורים על הכמיהה אל על מתוך העומק, נגד ט"ו מעלות בבית המקדש, מדרגות עליית בני ישראל אל הקדושה, ישראל מגלים את האמת האלקית בדבריהם ועוד יותר בקיומם ובחייו ובזה שנואים על האומות. (שם קכ א)