שירת   הבאר

ראה שיר-כללי:

מדרש רבה במדבר יט יד, מדרש תנחומא חקת כ, שפת אמת חקת תר"נ.