שירת הים

ראה: שיר-כללי:

זהר בשלח ריג, זהר חדש שיר השירים תקכח, מכילתא בשלח פרשה ו, בשלח-שירה פרשה א, תלמוד בבלי סוטה ל ב, תלמוד ירושלמי סוטה כד ב, מדרש רבה שמות כב ד, כג ח, כג ט, מדרש תנחומא בשלח א, ילקוט שמעוני שמות רמא ורנג, עקדה שמות טו א, אברבנאל שמות טו א, מהר"ל גבורות ה' פרק סח, שפת אמת פסח תרל"ז ותרנ"ה, שם משמואל בשלח תע"ח, צו תרע"ד, בהעלותך תרע"ד, שעורי דעת א עמוד קפז.