שישק

 

ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם, עלה שישק מלך מצרים על ירושלים. ויקח את אוצרות בית ה' ואת אוצרות בית המלך ואת הכל לקח, ויקח את כל מגיני הזהב אשר עשה שלמה. (מלכים א יד כה)

ויהי כהכין מלכות רחבעם וכחזקתו עזב את תורת ה', וכל ישראל עמו. ויהי בשנה החמישית למלך רחבעם עלה שישק מלך מצרים על ירושלים, כי מעלו בה'. באלף ומאתים רכב ובששים אלף פרשים, ואין מספר לעם אשר באו עמו ממצרים לובים סוכיים וכושים. וילכוד את ערי המצורות אשר ליהודה, ויבא עד ירושלים... ובראות ה' כי נכנעו היה דבר ה' אל שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא תתך חמתי בירושלים ביד שישק. כי יהיו לו לעבדים וידעו עבודתי ועבודת ממלכות הארצות. ויעל שישק מלך מצרים על ירושלים ויקח את אוצרות בית ה' ואת אוצרות בית המלך את הכל לקח, ויקח את מגיני הזהב אשר עשה שלמה. (דברי הימים ב יב א)

תלמוד בבלי:

אמר רב יהודה אמר שמואל כל כסף וזהב שבעולם יוסף לקטו והביאו למצרים... וכשעלו ישראל ממצרים העלוהו עמהן שנאמר וינצלו את מצרים... והיה מונח עד רחבעם, בא שישק מלך מצרים ונטלו מרחבעם... (פסחים קיט א)

מדרש רבה:

אמרו כיון שמת שלמה עלה שישק מלך מצרים ונטלו מהם, א"ר שמואל בר נחמן הוא שישק, הוא פרעה, ולמה נקרא שמו שישק מפני שבא בשקיקות על ישראל ואמר הריני נוטל אותו בכתובת בתי... (אסתר א)

רש"י:

שישק - במדרש שיר השירים הוא נכה, ונקרא שישק על שכל ימיו היה שוקק ומתאוה לכסא השן של שלמה חתנו. (מלכים א יד כה)

רד"ק:

אל שישק - פרעה חותן שלמה מת, ושישק לא היה אוהב את שלמה. (מלכים א יא מ)

אברבנאל:

שישק - אולי היה ידידו של ירבעם שברח אליו, ונלחם בירושלים בעבורו... (שם יד כה)