שית

תרגום יונתן:

שיתו ושמירו - שלטונוהי וטרנוהי. (ישעיה י יז)

שית - באסכמא בזניתא. (משלי ז י)

רש"י:

שית - ערות. (שם)

שיתו ושמירו - שריו וגבוריו. (ישעיה י יז)

מאירי:

שית - פסיעות שמדקדקת בהן, ויש מפרשים תיקון, ויש מפרשים עבה בעגבותיה. (שם)

הגר"א:

שיתו ושמירו - בעלי גאוה וכעס. (ישעיה י יז)

הכתב והקבלה:

אותותי אשר שמתי - ולמעלה אמר שיתי אותותי, כי יש הבדל בין שיתה לשימה, לשון שימה הוא באינו קבוע תמיד כי אם לפי שעה, ולשון שיתה הוא בענין הקבוע לזמן מרובה, על דרך משל "ואיבה אשית בינך ובין האשה"... ולזה הונח שם שת על היסודות הקבועות תחת הבנין, השתות יהרסון", "כל בני שת"... (שמות י ב)

מלבי"ם:

פועל שיתה מוסיף על שימה ומורה קביעות דבר במקום קבוע שישאר שם ימים רבים, ומתאחד עם שתות ויסוד על קיום הדבר במקומו. (הכרמל)