שכוי

(ראה גם: תרנגול)

תלמוד בבלי:

אמר ר"ש בן לקיש כשהלכתי לתחום קן נשרייא היו קורין לכלה נינפי ולתרנגול שכוי... אמר רב יהודה אמר רב ואיבעית אימא ריב"ל מאי קרא, מי שת בטוחות חכמה או מי נתן לשכוי בינה... זה תרנגול. (ראש השנה כו א)

תרגום יונתן:

לשכוי - ללבא. (איוב לח לו)

רש"י:

לשכוי - התרנגול, ויש אומר הלב השוכה וצופה ומחשב הנולדות. (שם)

אבן עזרא:

לשכוי - הלב, וענינו צורות חקוקות שהן המחשבות. (שם)

רמב"ן:

לשכוי - הלב המבין, מלשון משוכות לב, ושוכה ומשקיף על הדברים, ויש מפרשים תרנגול, שהוא בעל לב כמו שאמרו שהוא עז שבעופות. ובתרגום יונתן שמקלס לבוראו, ומממנו ילמד דעת לקום ולהודות לבוראו. (שם)

ספר העקרים:

ושכוי נגזר מגזרת ואסתכי שהוא תרגום וישקף, והשכל האנושי נקרא שכוי, וכן פירשו גדולי המפרשים. (מאמר א פרק טז)