שכל   שכל את ידיו

תרגום יונתן:

שכל את ידיו - פרג ית ידוי. (בראשית מח יד)

תרגום אונקלוס:

שכל - אחכימנון לידוהי. (שם)

אבן עזרא:

שכל - כאלו ידיו השכילו מה שהוא רוצה לעשות. (שם)

רשב"ם:

שכל - כמו שכל שהוא לשון אדם מעוקם ונפתל. (שם)

רבינו בחיי:

שכל - פירש רבי חננאל הרכיב ידיו זו על גב זו, וכונתו לומר כי לא החליף את הנערים ולא שנה אותם ממקומם אבל החליף את ידיו והרכיבם זו על גב זו ושם את ימינו על ראש הצעיר, ואין זה נכון כי מה צורך להרכיב הידים זו על גב זו, אבל הנכון לפרש שכל את ידיו מידיו של יוסף, כי ראה יעקב ששם יוסף את מנשה לימין אביו ואת אפרים לשמאלו, שכל את ידיו ושנה את הנערים ויהיה שכל את ידיו באור לוישלח ישראל את ימינו, ששנה את אפרים ומשכו לימינו ואת שמאלו על ראש מנשה, ששנה את מנשה ומשכו לשמאלו... (שם)

ספורנו:

שכל - השכיל והבין במשוש ידיו בלא ראות. (שם)