שלהבת

(ראה גם: אש, להבה)

תלמוד בבלי:

הגחלת כרגלי הבעלים ושלהבת בכל מקום, גחלת של הקדש מועלין בה ושלהבת לא נהנין ולא מועלין, המוציא גחלת לרשות הרבים חייב ושלהבת פטור... (ביצה לט א, וראה שם עוד)

מלבי"ם:

שם שלהבת הוא מורכב משתי תיבות, אש להבת, כמו "כאש להבה אכלה מסביב", כי יש להבה שנפרד מן האש ומלהטת, ויש שבאים ביחד אש ולהבה והוא בוער ולוהט. (הכרמל)