שלוה

(ראה גם: מנוחה, שלום, שקט)

מאירי:

שלות - אולי לשון שגגה מצד שהם פתאים, ויש מפרשים שלותם והצלחתם. (משלי א לב)

מלבי"ם:

ההבדל שבין שלוה ושלום הוא, שגדר השלוה הוא שלות הגוף או הבית בפנימיותו, ומזה בא גם על בריאות הגוף, כמו "אמרתי בשלוי", "טוב פת חרבה ושלוה בה", על שלום בית, וכשנרדפו יחד שלום ושלוה מציין שלום החיצוני מסביביו ושלוה הפנימית, כמו "יהי שלום בחילך", שלום חיצוני בחיל וצבא, ועל ידי כן "שלוה בארמנותיך" הפנימיים... (הכרמל)