שלום בן תקוה

פרקי דר' אליעזר:

רבי עזריה אומר, תדע לך כח הצדקה בא וראה מן שלום בן תקוה, שהיה מגדולי הדור והיה עושה צדקות בכל יום ויום, ומה היה עושה, היה ממלא את החמת מים והיה יושב על פתח העיר, וכל מי שהיה בא מן הדרך היה משקה ומשיב את נפשו עליו. ובזכות הצדקה שעשה שרתה רוח הקדש על אשתו, וילך חלקיה הכהן וגו' אל חולדה הנביאה אשת שלום בן תקוה. ולמפרע היה שמו בן סחרא, כשם שאתה אומר כי טוב סחרה מסחר כסף, וכשמת בעלה חסרו צדקות בעלה, ויצאו כל ישראל לגמול חסד עם שלום בן תקוה, וראו את הגדוד שבא עליהם והשליכו את האיש בקבר אלישע, הלך האיש ונגע בעצמות אלישע וחיה, אחר כך הוליד חנמאל בן שלום. (פרק לג)