שלומציון

(ראה גם: אלכסנדר ינאי, (רבי) שמעון בן שטח)

ספרא:

מעשה בימי שמעון בן שטח בימי שלמצו המלכה שהיו גשמים יורדים מלילי שבת ללילי שבת עד שנעשו חטים ככליות ושעורים כגרעיני תמרים. (בחוקתי פרק א)

תלמוד בבלי:

דאמר רב יהודה אמר רב מעשה בשל ציון המלכה שעשתה משתה לבנה ונטמאו כל כליה ושברתן ונתנתן לצורף וריתכן ועשה מהן כלים חדשים, ואמרו חכמים יחזרו לטומאתן ישנה... (שבת טז ב)