שליח מצוה

ראה: שליח-שליחות.

במיוחד: פסחים ח א, סוכה כה א, מדרש רבה במדבר טז א, מדרש תנחומא שלח א, אור החיים בראשית לז יד, ושמות ד כד.