שליש   שלישיה

רש"י:

בדמעות שליש - בבל שהיה שליש גלות מצרים, או גלות יון שהיא שלישית אחר מצרים בבל ופרס, ולמנחם שליש הוא כלי ששותין בו. ולרז"ל על ד' דמעות שהוריד עשו בכתוב "צעקה גדולה ומרה", ועליהם זכה לחיות על חרבו. (תהלים פ ו)

עגלה שלישיה - מדינה גברתנית. (ירמיה מח לד)

אבן עזרא:

בשליש - כמו משורה, ולא נדע איך היו מדות הקדמונים. (ישעיה מ יב)

רד"ק:

וכל בשליש - מדה גדולה, וכן "דמעות שליש". (שם)

עגלה שלישיה - גדולה, או בת שלש שנים שהיא טובה. (ירמיה מח לד)