שליש

מכילתא:

ושלישים על כולו, אין שלישים אלא גבורים, שנאמר שלישים קרואים לבושי רוכבי סוסים כולם. דבר אחר ושלישים על כלו שהיו משוללים בזיין, רשב"ג אמר זה השלישי שעל המרכבה לשעבר לא היה אלא ב' שהיו מריצים המרכבה, ופרעה הוסיף עליהם אחר בשביל למהר לרדוף אחרי ישראל. אנטונינוס אומר ג' היו, הוסיף עליהם עוד אחד והיו ד', דבר אחר ושלישים ג' על כל אחד ואחד, ויש אומרים שלש מאות על כל אחד ואחד. (בשלח פרשה א)

תלמוד בבלי:

המשליש מעות לבתו והיא אומרת נאמן בעלי עלי, יעשה השליש מה שהושלש בידו, דברי רבי מאיר, רבי יוסי אומר וכי אינה אלא שדה והיא רוצה למוכרה הרי היא מכורה מעכשיו, במה דברים אמורים בגדולה, אבל בקטנה אין מעשה קטנה כלום. (כתובות סט ב)

איתמר בעל אומר לפקדון (נתתי הגט לשליש) ושליש אומר לגירושין, מי נאמן, רב הונא אמר בעל נאמן, ורב חסדא אמר שליש נאמן... (גיטין סד א)

תרגום יונתן:

ושלישים - ומוליתא תליתאה למינגד ולמרדוף בבהילו אוסיף על כל רתיכא. (שמות יד ז)

תרגום אונקלוס:

ושלישים - וגברין ממנן על כלהון. (שם)

רש"י:

ושלישים - שרי צבאות, כתרגומו. (שם)

ובשלישים - תרגם יונתן צלצלים, כלי שיר. (שמואל א יח ה)

מן השלישים - כל שלישים שבפרשה זו תרגם יונתן גבריא. (שמואל ב כג כג)

אבן עזרא:

ושלישים - דע כי המלך דומה כמו אחד בחשבון, על כן יקרא משנה אותו שהוא אחריו במעלה השנית מגזרת שנים, ואשר הוא במעלה השלישית יקרא שלישי. (שמות יד ז)

רד"ק:

בשלישים - כלי נגינה עם שלשה יתרים. (שמואל א יח ה)

רלב"ג:

ובשלישים - דברים נכבדים, כמו "כתבתי לך שלישים". (שם)