שלמה   בגד

(ראה גם: בגד, כסות, שמלה)

הכתב והקבלה:

השמלה - שמלה בלשון הקדש איננה כמו שלמה, כי שלמה שם פרט והיא שיכסה בה האדם, כמו "עוטה אור כשלמה", אבל שמלה היא כמו בגד, "כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו", הנה שמלה כפל לשון של כסותו, ומזה כל שלמה שמלה ואין כל שמלה שלמה. (בראשית ט כג)

העמק דבר:

ושכב בשלמתו - כבקר ביארנו כמה פעמים דשם שלמה משמע גם בגד עליון שאינו בבתי ידים, אלא מעטה, וגם מציעים המטה לפרקים, ונקט שלמה לכלול בה גם כסות יום וגם כסות לילה. (שמות כב כה)

רש"ר הירש:

...אם נשווה את המקראות המזכירים את המלה שלמה נמצא בבירור, שבכולם היא מורה על כסות, ועל כך מצביעה גם קריבת "שלמה" ל"צלם", שלמה היא איפוא לבוש המותאם לדמות אדם, בעוד ששמלה מציינת לא רק את הלבוש אלא גם יריעה דקה לשם כיסוי ועטיפה, וכן לכסות בה את מצע המטה, והיא מורה אם כן על בגד במובן כללי... ומכאן למדו במכילתא שמלתו לעורו - זו חלוק, במקום המקביל לפסוק שלנו נאמר (דברים כ"ד י"ג) "ושכב בשלמתו" ולא בשמלתו, ונראה ששם הכונה לכסות לילה ולא לסדין שעל המטה... (שם)