שלמון

ילקוט שמעוני:

נחשון מת בשנה השנית לצאת בני ישראל מארץ מצרים, שלמון היה מבאי הארץ ומת אחרי יהושע... (שופטים פרק ג, מב)