שלתיאל

תלמוד בבלי:

...ובתר דגלה כתיב ובני יכניה אסיר שלתיאל בנו, אסיר שעיברתו אמו בבית האסורין, שלתיאל ששתלו א-ל שלא כדרך הנשתלין, גמירי שאין האשה מתעברת מעומד והיא נתעברה מעומד. דבר אחר שלתיאל שנשאל על אלתו א-ל, זרובבל שנזרע בבבל, ומה שמו, נחמיה בן חכליה שמו. (סנהדרין לז ב)