שם   שינוי

תלמוד בבלי:

וא"ר יצחק ד' דברים מקרעין גזר דינו של אדם, אלו הן צדקה צעקה שינוי השם... דכתיב שרי אשתך לא תקרא את שמה שרי כי שרה שמה, וכתיב וברכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן. (ראש השנה טז ב)

מהר"ל:

ראה שם-כללי חד"א ר"ה טז ב.