שמא יקדמנו

תלמוד בבלי:

אמר שמואל מותר לארס אשה בחולו של מועד שמא יקדמנו אחר... ומי אמר שמואל שמא יקדמנו אחר, והאמר רב יהודה אמר שמואל בכל יום ויום בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני שדה פלוני לפלוני, אלא שמא יקדמנו אחר ברחמים. כי הא דרבא שמעיה לההוא גברא דבעי רחמי ואמר תזדמן לי פלניתא, א"ל לא תיבעי רחמי הכי, אי חזיא לך לא אזלא מינך, ואי לא כפרת בה'... (מועד קטן יח ב, וראה שם עוד)