שמאל

(ראה גם: ימין, צד, רוחות)

תלמוד בבלי:

תניא נמי הכי המתפלל צריך שיפסיע שלש פסיעות לאחוריו ואחר כך יתן שלום, ואם לא עשה כן ראוי לו שלא התפלל, ומשום שמעיה אמרו שנותן שלום לימין ואחר כך לשמאל, שנאמר מימינו אש דת למו, ואומר יפול מצדך אלף ורבבה מימינך... רבא חזייה לאביי דיהיב לימינא שלמא ברישא, א"ל מי סברת לימין דידך, לשמאלא דידך קא אמינא דהוי ימינו של הקב"ה. (יומא נג ב)

קמץ בשמאל וכו', מנא הני מילי, אמר רבי זירא דאמר קרא ויקרב את המנחה וימלא כפו ממנה, כף זה איני יודע מהו, כשהוא אומר ולקח הכהן מלוג השמן ויצק על כף הכהן השמאלית, כאן שמאלית, הא כל מקום שנאמר כף אינו אלא ימין... אמר רבה בר בר חנה אמר ר' שמעון בן לקיש כל מקום שנאמרה אצבע וכהונה אינה אלא ימין... (מנחות ט ב, וראה שם עוד)

...בנות עניים (סימן) צד שמאל ממהר לבא מפני ששואבות כדי מים עליהן, ואיבעית אימא מפני שנושאין אחיהן על גססיהן. תנו רבנן צד שמאל קודם לצד ימין, רבי חנינא בן אחי ר' יהושע אומר מעולם לא קדם צד שמאל לצד ימין חוץ מאחת שהיתה בשכונתי... (נדה מח ב)

שוחר טוב:

לכך מסר הקב"ה כל המלאכים הללו שיהו משמרין אותו אלף משמאל וריבוא מימין, למה מימין יותר משל שמאל, מפני שהימין שולטת בכל המצות, לכך (תהלים צ"א) ורבבה מימינך אליך לא יגש, אבל השמאל אינה שולטת אלא במצוה אחת, ואיזו זו מצות תפילין, לכך נמסרו לשמאל אלף. (מזמור יז)

מדרש אגדה:

ומה ראה ליתן מן השמאל אלף ורבבה מימין, אמר רבי יצחק לפי שאין השמאל צריכה מלאכים הרבה שישמרו אותה, למה ששמו של הקב"ה כתוב בתפילין שנתונים ביד השמאל, אבל הימין מפני שאין לה סעד הרבה לכך ריבוא של מלאכים משמרין אותו מימין ואלף משמאל. (שמות כג כ)

אבן עזרא:

ואשמאילה - ונראה אל"ף שמאל ולא ידענו אם הוא שורש כי נעדר ממלת הימיני השמילי. (בראשית יג ט)

רבינו בחיי:

ויפול על פניו - ...וידוע לכל משכיל כי התחנה למדת הדין וביד שמאל כי היא היד הראויה לזה, ופסוק מלא הוא (תהלים ל"ח) "אליך ה' אקרא ואל א-דני אתחנן"... (במדבר טז ד)

מהר"ל:

אמנם יש לך לדעת עוד דברים גדולים מאד באלו שלשה מקומות ירושלים ביתר טור מלכא, וזה כי ירושלים אשר היתה באמצע הארץ דומה ללב אשר הוא באמצע הגוף, אמנם טור מלכא נגד הימין, כי כל אמצע יש לו ימין ושמאל, ולכך אי אפשר שלא יהיה כאן ימין ושמאל אשר להם גם כן דברים מיוחדים, ולכך היה בארץ ישראל ביתר שהוא כרך חזק ותקיף ויש לו חוזק ימין... אבל טור מלכא היה לו כח שמאל, אשר מן שמאל הוא הרבוי, ודבר זה ידוע למביני מדע כי מן השמאל יבא הרבוי, וזה תבין ממה שאמרו חז"ל הרוצה להעשיר יצפין, כי דרום נקרא ימין ככתוב, וממילא צפון הוא השמאל, ומשם העושר שהוא רבוי הממון. ודבר זה מובן כי השמאל הוא התחלת הרבוי, כי הימין אין שם רבוי כלל, כי הוא ראשון ואין בראשון רבוי כלל, אבל השמאל הוא השני ומשם הרבוי... (נצח ישראל פרק ה)

...וידוע כי ההשתלשלות הוא לימין וגם הוא לשמאל ולפניו גם כן, והאקרקותא שהוא במים וידוע כי המים נחשבים לימין, והתנינא שהוא שורף בארס שלו נחשב לשמאל, והפישקנצא שהוא באויר אינו נחשב לא לימין ולא לשמאל, ועל ידי זה מתחבר ההשתלשלות כאשר מתחבר השתלשלות הימין הוא האקרקותא אל השמאל שהיא התנינא, והתנינא שהוא השתלשלות השמאל מתחבר בדבר שאינו לא לימין ולא לשמאל זה הפשקנצא... ואתה הבן אלו דברים אם אפשר לך להבין, ואם אי אפשר לך תבין זה על כל פנים כי עיקר המאמר הזה בא לגלות לך על השתלשלות וקשור ההשתלשלות עד שהוא עולם אחד. (באר הגולה ה)

...הרי ביארו כי אי אפשר שיהיה העולם בשלימות מפני חסרון העלול, ולכך יש פרצה בצד צפון, רוצה לומר שאין שם שלימות העולם, וזה שאמר שעולם דומה לאכסדרא שאינו שלם רק בג' רוחות... וכבר אמרנו לך הטעם למה דוקא רוח צפונית מפני כי השמאל הוא חסר מן הימין, וצד דרום נקרא ימין, אבל מערב שנקרא אחור אף על גב שאינו במדריגת הפנים שהוא מזרח מכל מקום אין חסרון בו, אבל צד שמאל חסר כמו שידוע שהיא חסרה, ודבר זה ידוע. ודעת ר' יהושע שרוח צפונית אינו חסר, אף כי יש חסרון בעולם שהוא העלול, אין צריך לומר כי הוא חסר בענין זה עד שניחשב שצד צפון מן הרקיע פרוץ לגמרי, רק החסרון הוא מצד אחר... (שם באר ו)

כלי יקר:

שכל את ידיו - ...אולי לפי שיוסף חשב שהשמאל חשוב מן הימין, לפי שהלב מקור השכל מונח ביד שמאל, והכבד מקור הנפש המתאוה שבימין, וחשב יוסף לפי שמנשה הבכור על כן רוצה לברכו בברכות שכליות ליתן לו המדע והחכמה ביתר שאת... (בראשית מח יד)

משך חכמה:

ולקח הכהן וגו' הענין דהימין מכונה על החכמה והתורה אשר בהגבר המושכלות אצל האדם והשמאל הוא על כחות האנושיות הטבעיי והמתאוה וההכרח, לזה אמרו לישר מסילה להדבוק בדרכי השם, יצר זה התאוה, והתינוק זה הטבעיי, ואשה זה ההכרח, שמאל דוחה וימין מקרבת, שיקרב זה מצד הצורך בזה אל דרכי החכמה והתורה לא מצד השמאל של האדם שדבוק בזה בקשר בלתי מתפרד. והנה ביום הכפורים נגדר כח התאוה וההכרחי, כי יעמוד האדם כמלאך נפרד מעניני החומר, אז מצאנו ששמאלו של אדם מכפרת, וזהו שאמרו שמאל שהותר מכללו ביום הכפורים, לאפוקי יום הכפורים דהוכשרו בשמאל (מנחות כ"ה), ולכן שטן לית ליה רשות לאשטוני, כי כח השמאל, היינו כח התאוה אז בטל לגמרי... (ויקרא יד טו)