שמגר

(ראה גם: הסטוריה-שופטים)

 

ואחריו היה שמגר בן ענת ויך את פלשתים שש מאות איש במלמד הבקר, ויושע גם הוא את ישראל. (שופטים ג לא)

בימי שמגר בן ענת בימי יעל חדלו ארחות, והולכי נתיבות ילכו ארחות עקלקלות. (שם ה ו)

סדר עולם:

...ואחריו אהוד בן גרא פ' שנה, צא מהם שני שעבוד עגלון מלך מואב י"ח שנה, בימיו היה שמגר בן ענת בסוף ימיו, אותו הפרק בימי עגלון היה ויהי בימי שפוט השופטים וגו' ושם האיש אלימלך... (פרק יב)

רמ"ע מפאנו:

שמגר בן ענת דהכה שש מאות איש של פלשתים במלמד הבקר הוא רב שמואל בר שילת דהוה מקרי דרדקי, והוא מעורר חניתו, ורב שמואל היה זהיר לעשות מלאכתו כתיקונו כדאיתא בבבא בתרא כ"א א' אספי ליה כתורא, וזה מלת מלמד הבקר לשון מלמד, שהיה מלמד אותם ומכה התלמידים כדי שילמדו. ואותן שש מאות רמז אל שית סדרי משנה, כי כל סדר כלול ממאה. (גלגולי נשמות קכט)

רד"ק:

ואהוד מת - ולא הזכיר את שמגר שלא הושיע תשועה שלמה, ולא עצרם מלעשות הרע. (שופטים ד א)

רלב"ג:

ויושע - נראה שהתשועה לא היתה שלמה שמיד אחריו כתב שהוסיפו לעשות הרע, ונכללו ימיו בכ' שנה שלחץ יבין. (שם ג לא)