שמונה נסיכים

תלמוד בבלי:

והקמנו עליו שבעה רועים ושמנה נסיכי אדם (מיכה ה')... ומאן נינהו שמנה נסיכי אדם, ישי ושאול ושמואל עמוס וצפניה וצדקיה ומשיח ואליהו. (סוכה נב ב)