שמועה

(ראה גם: בשורה, שמע)

ספרי:

ראה נתן ה' אלקיך לפניך, אני אומר לא מאומד ולא משמועה אלא מה שאתם רואים בעיניכם. (דברים יט)

תלמוד בבלי:

האמר ר' אחא בר חנינא מאי דכתיב ורועה זונות יאבד הון, כל האומר שמועה זו נאה וזו אינה נאה מאבד הונה של תורה. (עירובין סד א)

וישמע הכנעני מלך ערד, מה שמועה שמע, שמע שמת אהרן ונסתלקו ענני כבוד... (ראש השנה ג א)

רב גידל אמר האומר שמועה בשם אומרה יראה בעל שמועה כאילו עומד לנגדו, שנאמר אך בצלם יתהלך איש. (שקלים ז ב)

תנו רבנן שמועה קרובה נוהגת שבעה ושלשים, שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד, איזו היא קרובה ואיזו היא רחוקה, קרובה בתוך שלשים רחוקה לאחר שלשים דברי ר"ע... (מועד קטן כ א)

תנו רבנן ואלו קרעין שאין מתאחין, הקורע על אביו ועל אמו... ועל שמועות הרעות... דכתיב ויחזק דוד בבגדיו ויקרעם וגם כל האנשים אשר אתו ויספדו ויבכו ויצומו עד הערב על שאול ועל יהונתן בנו ועל עם ה' ועל בית ישראל כי נפלו בחרב... על עם ה' ועל בית ישראל אלו שמועות הרעות... (שם כו א)

דכתיב כי הנה האדון ה' צב-אות מסיר מירושלים ומיהודה משען ומשענה... גבור זה בעל שמועות, ואיש מלחמה, זה שיודע לישא וליתן במלחמתה של תורה... (חגיגה יד א)

דאמר רב יהודה אמר רב מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים, וכי אפשר לו לאדם לגור בשני עולמים, אלא אמר דוד לפני הקב"ה רבונו של עולם יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי בעולם הזה, דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה שפתותיו דובבות בקבר... (יבמות צו ב)

אמר רב שימי בר אשי ושמועות הללו מתמעטות והולכות, וסימניך קטנים כתבו ובזבזו. (כתובות נ א)

...בעא למשלפא לאידך לא נפק, אמר מאי האי, אמר ליה לא תצטער שמועה טובה אתיא לך, דכתיב שמועה טובה תדשן עצם, אלא מאי תקנתיה, ליתי איניש דלא מיתבא דעתך מיניה (יבא איש שאינו מרוצה לך ויעבור לפניך) ולחליף קמך, דכתיב ורוח נכאה תיבש גרם, עבד הכי, עייל. (גיטין נו ב)

תנו רבנן עתיר נכסין פומבי זה הוא בעל הגדות, עתיר סלעים עתיר תקוע זהו בעל פלפול, עתיר משח עתיר כמס זהו בעל שמועות, הכל צריכין למרי חטיא גמרא. (בבא בתרא קמה ב)

אמר רב כהנא הוא (זקן ממרא) אומר מפי השמועה והן אומרין מפי השמועה אינו נהרג, הוא אומר כך הוא בעיני והן אומרין כך הוא בעינינו אינו נהרג, וכל שכן הוא אומר מפי השמועה והן אומרין כך הוא בעינינו, אינו נהרג עד שיאמר כך הוא בעיני והן אומרים מפי השמועה... (סנהדרין פח א)

וישמע משה ויפול על פניו, מה שמועה שמע, אמר רבי שמואל בר נחמני א"ר יונתן שחשדוהו מאשת איש... (שם קי א)

בשעת מיתתו אמר לבנו חזור בך בד' דברים שהייתי אומר, א"ל ולמה לא חזרת בך, אמר לו אני שמעתי מפי המרובים והם שמעו מפי המרובים, אני עמדתי בשמועתי והם עמדו בשמועתן, אבל אתה שמעת מפי היחיד ומפי המרובין... (עדיות ה ז)

כתנאי, וישמע יתרו כהן מדין, מה שמועה שמע ובא ונתגייר, ר' יהושע אומר מלחמת עמלק שמע... ר"א המודעי אומר מתן תורה שמע ובא... (זבחים קטז א)

צהבו פניו של יוסף הבבלי, אמר לו יוסף כמדומה אני שלא כיוונו שמועתינו עד עתה... (מנחות יח א)

...מיד פתח ריש לקיש ואמר ברם זכור אותו האיש לטוב שאמרו שמועה מפיו... (חולין נד א)

תלמוד ירושלמי:

אמר רבי בא תחומין עשו למידת הדין, תדע לך שהוא כן דתמן אמרין בשם רב חסדא ולא ידעינן אם מן שמועה אם מן מתניתא... (מעשר שני י ב)

שמועתא רובא ממתניתא, מתניתא אמרה בשהותרה לכל ואסרה לאדם אחד, שמועתא אמרה כשאסרה לכל והתירה לאדם אחד... (גיטין מט ב)

מדרש רבה:

זה שאמר הכתוב אשרי אדם שומע לי, מהו אשרי אדם שומע לי, אמר הקב"ה אשריו לאדם בשעה ששמועותיו לי. (דברים ז ב)

א"ר חייא בר נחמיה אם אין התלמיד צריך לומר שמועה משמו של רבו למחר תורתו משתכחת, ואיך לא יתן הרב את עצמו על התלמיד מעתה. (קהלת ב כ)

שוחר טוב:

...כך לא יעמוד אדם על דבריו במקום שמועה, למה מזכירים דברי בית שמאי ודברי בית הלל לבטלה, לומר לדורות הבאים שלא יהא אדם עומד על דבריו שהרי אבות העולם לא עמדו על דבריהם. (מזמור יז)

מלבי"ם:

ישמח לב - אם רואה הטוב בעיניו ישמח הלב ששם משכן הכחות הנפשיות. ושמועה - שהיא מרחוק, רק תדשן עצם הגוף והכחות הגשמיות. (משלי טו ל)