שמלה

(ראה גם: בגד, כסות)

תרגום יונתן:

שמלותיך - תכשיטין. (רות ג ג)

הכתב והקבלה:

השמלה - שמלה בלשון הקדש איננה כמו שלמה כי שלמה שם פרט והיא שיכסה בה האדם כמו עוטה אור כשלמה, אבל שמלה היא כמו בגד, כי היא כסותו לבדה היא שמלתו לעורו, הנה שמלה כפל לשון של כסותו, ומזה כל שלמה שמלה ואין כל שמלה שלמה. (בראשית ט כג)

ופרשו השמלה - והא דנקט קרא כשמלה דוקא, נראה שהוא כענין שמלה חדשה גבי אחיה השלוני וירבעם, שדרשו (בפרק חלק) מה שמלה חדשה אין בה דופי, ופירש רש"י שום דופי וגמגום... (דברים כב יז)

מלבי"ם:

ההבדל שבין שם שמלה לבין יתר השמות הבאים על הבגדים והמלבושים הוא, כי שמלה כולל גם מה שאינו תפור למדת האדם, טלית ארוך ורחב שיכול להתכסות בו בין ביום ובין בלילה, והסדין ששוכב עליו, כמו "ופרשו השמלה", ומציין גם בגדים החשובים כמו מלבושי כבוד שבת, "ושמת שמלותיך" "שמלה לך קצין תהיה". (הכרמל)