שמעיה

 

ויהי דבר האלקים אל שמעיה איש האלקים לאמר. אמור אל רחבעם בן שלמה מלך יהודה ואל כל בית יהודה ובנימין, ויתר העם לאמר. כה אמר ה' לא תעלו ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל שובו איש לביתו כי מאתי נהיה הדבר הזה, וישמעו את דבר ה' וישובו ללכת כדבר ה'. (מלכים א יב כב)

ושמעיה הנביא בא אל רחבעם ושרי יהודה אשר נאספו על ירושלים מפני שישק, ויאמר להם כה אמר ה' אתם עזבתם אותי ואף אני עזבתי אתכם ביד שישק. ויכנעו שרי ישראל והמלך ויאמר צדיק ה'. ובראות ה' כי נכנעו היה דבר ה' אל שמעיה לאמר נכנעו לא אשחיתם ונתתי להם כמעט לפליטה ולא תתך חמתי בירושלים ביד שישק, כי יהיו לו לעבדים וידעו עבודתו ועבודת ממלכות הארצות. (דברי הימים ב יב ה)

ודברי רחבעם הראשונים והאחרונים הלא הם כתובים בדברי שמעיה הנביא ועדו החוזה להתיחש, ומלחמות רחבעם וירבעם כל הימים. (שם שם טו)

ספרי:

זה אחד מעשרה שנקראו איש האלקים... שמעיה נקרא איש האלקים, שנאמר ויהי דבר ה' אל שמעיה איש האלקים לאמר. (ברכה שדמ)