שנאן

פסיקתא:

...וכתוב אחד אומר רכב אלקים ריבותים אלפי שנאן (תהלים כ"ה)... אמר ר' תנחום בן חנילאי כיליארים רכב, רבותיים אלפי מילירדים, שנאן שאינן עד מקום שאין סופיסטוב יכול לחשוב... ורבנין אמרין ירדו שנונים על העולם להחריבו... אמר רבי אלעזר שנאן הנאין והמשובחים היו, אמר רבי יוסי בי רבי חלפתא אילו שרי אומות העולם היו... אמר רבי אלעזר כל מקום שאתה מוצא אוכלוסים אתה מוצא דחוק, ברם הכא שנאן מרווחיים... (פרשה כא י' הדברות קמייתא)