שנים

(ראה גם: מספר)

מלבי"ם:

שנים כרובים - מבואר אצלי שיש הבדל בין שנים ובין שני, ששני מורה על השווי, ושנים מורה שאינם שוים, ומזה הוכיחו חז"ל שהיו בדמות זכר ונקבה והיו בלתי שוים... (שמות כה יח)

יש הבדל במספר שנים שתים הבא בצורת הנפרד ובין שני, שתי שבא בצורת הסמיכות. שכשאומר שני שתי מקפיד על שיווי הנמנים שיהיו שניהם שוים ודומים זה לזה, מה שאינו כן שנים שתים שמציין רק המספר ואינו מקפיד בהם על השוווי והדמוי... (הכרמל)