שני

(ראה גם: משכן-מעשה, תולעת שני)

תרגום יונתן:

כשנים - כתימין כצבעונין. (ישעיה א יח)

רש"י:

לבוש שנים - מתולעת שני, או כל ביתה לבוש שנים שם ממין פשתים. (משלי לא כא)

אבן עזרא:

ותולעת שני - וכתוב ושני התולעת, והגאון אמר בו קרימ"ז, כי הוא אדום רק איננו כצבע הארגמן, ובעבור תולעת אמרו רבים כי הוא משי. (שמות כה ד)

ותולעת שני - בלא מ"ם ויש במ"ם "אם יהיו חטאיכם כשנים", אולי לשון רבים הם. (שם לה ו)

רשב"ם:

ותולעת שני - צמר הצבוע בצבע אדום קרוי תולעת, ובצבע קרוי שני, כדכתיב (נחום ב') אנשי חיל מתולעים, מלובשים בגדים צבועים... השני והשלג שם של צבעים זה אדום וזה לבן, אבל תולע והצמר שניהם צמר אלא שהתולע צמר שצבוע והצמר הוא לבן בלא צבע. (שם כה ד)

הגר"א:

כשנים - הוא הצמר הצבוע מהתולע בשנים וזהו שני, והנצבע בצבע ראשון הוא נקרא תולע... (ישעיה א יח)

מלבי"ם:

יש הבדל בין שני תולעת ובין תולעת שני, כי שם שני סתם מציין מראה אדומה מיוחדת בין שיהיה מדם תולע או מדבר אחר שצבעו אדום, "ותקשור על ידו שני" (בראשית ל"ח), ולפי זה כשאומר תולעת שני שם שני מתאר את שם תולעת ורוצה לומר תולעת הצובע שני, לאפוקי תולעת הצובע שחור או תכלת... וכשאומר שני התולעת, שם תולעת מתאר שם שני, ורוצה לומר שני הנעשה מתולעת, ובא להוציא שני הנעשה מצבע אדום אחר... (הכרמל)