שנן

תלמוד בבלי:

אמר רב ספרא בשום ר' יהושע בן חנניא מאי דכתיב ושננתם לבניך, אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם, לעולם ישלש אדם שנותיו שליש במקרא שליש במשנה שליש בתלמוד. מי יודע כמה חיי, לא צריכא ליומי... תנו רבנן ושננתם, שיהו דברי תורה מחודדים בפיך, שאם ישאל לך אדם דבר אל תגמגם ותאמר לו אלא אמור לו מיד, שנאמר אמור לחכמה אחותי את... (קדושין ל א)

תרגום יונתן:

ושננתם - ותגמרינון לבנך. (דברים ו ז)

תרגום אונקלוס:

ושננתם - ותתנינון. (שם)

רש"י:

ושננתם - לשון חידוד הוא שיהיו מחודדים בפיך, שאם ישאלך אדם דבר לא תהא צריך לגמגם בו, אלא אמור לו מיד. (שם)

רשב"ם:

ושננתם - לשון חדוד לפרשם היטב, כמו אשר שננו כחרב לשונם. (שם)

עקדה:

ושננתם - לשון משנה, שיהיו סדורים בביאור, ועוד אמרו מלשון שינון ופלפול, והנכון שישנן הבנים אליהם כמו שמשנן הכלב אל הציד, רוצה לומר שיעירהו בזריזות לעשות המצות... (שם שער צ)

ספורנו:

ושננתם - תלמד אותם בשנון וחריפות מופתים שכליים. (שם)

מהר"ל:

אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם, נראה פירושו, כי השנון כאשר האדם מבין הדבר על בוריו ולא הבנה כל דהו, וזהו נקרא שנון שהוא חדוד, וזה על ידי מקרא משנה תלמוד אז יודע כל הדברים כמו שראוי לדעת וזה נקרא ושננתם, ואם חסר אחד מהן אין זה שנון שהוא חד בתורה, ומפני כך אמר אל תקרי ושננתם אלא ושלשתם... (חידושי אגדות קידושין ל א)

רש"ר הירש:

ושננתם - לשון חדוד, דברים מרשימים, דרך הלמוד הוא אם כן בעקרו שנון קצר מרשים, ואחר כך ודברת בם - דבור בענין ופירושו... (שם)