שנער

(ראה גם: בבל)

מדרש רבה:

ותהי ראשית ממלכתו וכו' בארץ שנער זו בבל, למה נקרא שמה שנער אמר ר"ל ששם ננערו מתי דור המבול. דבר אחר שנער שהיא מנוערת מן המצות בלא תרומה ובלא מעשרות ובלא שביעית. דבר אחר שנער שהם מתים בתשנוק בלא נר ובלא מרחץ. דבר אחר שנער ששריה מתים נערים. דבר אחר שנער ששריה מבינין בתורה עד שהוא נערים, דבר אחר שנער שהעמידה שנוא וער להקב"ה ואי זה זה נבוכדנצר. (בראשית לז ה)

אר"ל כתיב (בראשית י"א) וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם, למה נקראת שמה שנער, ששם ננער דור המבול. דבר אחר שנער שהן מנוערין מכל המצות מצות תרומות ומעשרות, דבר אחר שנער שהן מתין בתשנוק בלא נר ובלא מרחץ, דבר אחר שנער שהן מתין נערים, דבר אחר שנער עיר ששריה נערים מבעטים בתורה. דבר אחר שנער שהעמידה שונא וער להקב"ה ואיזה זה נבוכדנצר. (קהלת י"ב) וישוב העפר על הארץ כשהיה מבבל היו ושם חזרו. (איכה פתיחתא כג)