שסועה

תלמוד בבלי:

דאמר רב חנין בר אבא השסועה בריה שיש לה ב' גבין וב' שדראות... (נדה כד א)

תרגום יונתן:

השסועה - שלולא דליה תרין רישין ותרתין שדראין הואיל ולית בזיניה חזי למתקימא... (דברים יד ז)