שסף

רש"י:

וישסף - חתכו לד'. (שמואל א טו לג)

רד"ק:

וישסף - ויבקע. (שם)

אלשיך:

וישסף - כמו שאמרו רז"ל קשר ב' רגליו בין ב' אילנות שקרבם עד שקשרו, והניחם, ונפסק מירכיו עד ראשו, רמז לאיבוד זרעו של עמלק. (שם)