שעיר

(ראה גם: אדום, עשו)

 

וישב עשו בהר שעיר עשו הוא אדום... אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, לוטן ושובל וצבעון וענה... (בראשית לו ח וכ)

תלמוד בבלי:

אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן, מאי דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ, אטו כולי עלמא יושבי רקיע נינהו, אלא שהיו בקיאין בישובה של ארץ, שהיו אומרים מלא קנה זה לזית, מלא קנה זה לגפנים... וחורי שמריחים את הארץ, וחוי, אמר רב פפא שהיו טועמין את הארץ כחויא. רב אחא בר יעקב אמר חורי שנעשו בני חורין מנכסיהן. (שבת פה א)

מדרש תנחומא:

וכן נתעסק בייחוס בני עשו ואלה תולדות עשו להודיע נוולן, שאת מוצא שהן בני זמה, שכן הוא אומר בני אליפז תימן אומר צפו וגעתם קנז ותמנע ועמלק (דה"א א'), ותמנע היתה פלגש לאליפז (בראשית ל"ו), מלמד שנשא את בתו. כיצד היה בא אל אשתו של שעיר ועברה וילדה ממנו תמנע, ונשאה כנושא בתו של שעיר והיתה בתו... וכן את מוצא שוב שאין קלקלה אלא בני שעיר, דכתיב אלה בני שעיר החורי יושבי הארץ לוטן ושובל וצבעון וענה, ולהלן ענה בן צבעון הוא ענה אשר מצא וגו', מלמד שבא צבעון על אמו וילדה ממנו את ענה, נמצא שהיה אחיו ובנו, שוב בא אל כלתו אשת ענה ויצתה אהליבמה מבין שניהם, שנאמר ואלה היו בני אהליבמה בת ענה בת צבעון אשת עשו, ונשאה עשו לאשה, ולפי שהיו כלם בני זמה פירשם הכתוב להודיע נוולם. (וישב א)

ילקוט שמעוני:

ארצה שעיר שדה אדום, למה נקרא שמו שעיר, שהוא מעמיד שערותיהם של אדם. (בראשית פרק לב, קל)

אמונות ודעות:

ומצאתי בשאר הספרים כי שעיר הכוונה בו סיני, והוא מה שאמר הכתוב "ה' בצאתך משעיר וגו' זה סיני מפני ה' אלקי ישראל" (שופטים ה')... (מאמר ג פרק ח)