שפיפון

(ראה גם: נחש)

זהר:

א"ר חייא נחש ידוע (מה הוא אבל) שפיפון מהו, אמר לו זה הסוד של תקון הכשפים שהנחש הוא שפיפון, (כלומר שאף על פי שהם ב' מינים, עושים אותם בלהטיהם כמו שהיו מין אחד), כן אותו רשע בלעם היה יודע הכל. תא חזי, כתוב וילך שפי (שזה רומז על שפיפון, ומקודם לכן כתוב ולא הלך כפעם בפעם לקראת נחשים), הרי שפעם נשתמש בזה ופעם בזה, (דהיינו פעם בנחש פעם בשפיפון, כי ידע להשתמש בשניהם. (ויחי תשי)

תרגום יונתן:

שפיפון - ולחורמנא דכמין בפרשת אורחתא. (בראשית מט יז)

תרגום אונקלוס:

שפיפון - וכפיתנא. (שם)

רש"י:

שפיפון - הוא נחש, ואומר אני שקרוי כן על שם שהוא נושף, כמו (בראשית ג') "ואתה תשופנו עקב". (שם)

רמב"ן:

שפיפון - ...ואמרו בירושלמי במסכת תרומות מין קטן הוא ושפיפון שמו, ודומה לשערה, ונתנה רשות לארץ ליבקע מפניו, וידמה שמשון לנחש בעבור שלא היה שמשון בא על אויביו במלחמה כשאר השופטים... (שם)

ספורנו:

שפיפון - הוא נחש דק, כאמרם כחוט השערה, ועליו אמרו הרופאים שהוא נחבא באילנות לירות בעצמו כחץ על יתר בעלי חיים. (שם)