שפן

 

ויאמר חלקיהו הכהן הגדול על שפן הסופר ספר התורה מצאתי בבית ה', ויתן חלקיה את הספר אל שפן ויקראהו... ויגד שפן הסופר למלך לאמר ספר נתן לי חלקיה הכהן, ויקראהו שפן לפני המלך... ויהי כשמע המלך את דברי ספר התורה, ויקרע את בגדיו. ויצו המלך את חלקיה הכהן ואת אחיקם בן שפן ואת עכבור בן מיכיה ואת שפן הסופר ואת עשיה עבד המלך לאמר. לכו דרשו את ה' בעדי ובעד העם ובעד כל יהודה על דברי הספר הנמצא הזה, כי גדולה חמת ה' אשר היא נצתה בנו על אשר לא שמעו אבותינו על דברי הספר הזה לעשות ככל הכתוב עלינו... (מלכים ב כב ח)

ילקוט שמעוני:

...אלמלא אלו שעמדו וקיימו תורה בישראל לא היתה תורה משתכחת, אלמלא שפן בשעתו, ועזרא בשעתו, ורבי עקיבא בשעתו לא היתה תורה משתכחת, שנאמר ודבר בעתו מה טוב. (דברים פרק יא, תתקעג)