שפרה ופועה

ראה: גלות מצרים-מילדות.

מדרש תדשא:

ועוד יש נשים חסידות גיורות מן הגוים נשים כשרות, אלו הן הגר אסנת צפורה שפרה פועה... (פרק כא)