שקק

תרגום יונתן:

שוקקה - משלהיא. (ישעיה כט ח)

רש"י:

משק - לשון נהם, כמו "דוב שוקק", ורז"ל דרשוהו בביזת אוכלוסי סנחריב. (שם לג ג)

שוקק - צועק. (משלי כח טו)

אבן עזרא:

שוקקה - מבקשת משקה. (ישעיה כט ח)

שוקק - כמו אוסף, וכן "ובן משק ביתי". (שם לג ג)

שוקק - דורס, מלשון שחק. (משלי כח טו)

מאירי:

שוקק - הולך בשוקים תמיד שהכל מפחדים ממנו. (שם)

מצודת דוד:

שוקק - כמה לדבר, וכן "בן משק ביתי", המצפה לירש אותי. (ישעיה לג ג)

מלבי"ם:

ונפשו שוקקה - הרעב יהיה עיף ומשולהב והקדחת תזין הגוף ולא ירגיש עוד הרעב, מה שאינו כן בצמא הוא תאב תמיד לשתיה. (ישעיה כט ח)