שרון

תלמוד בבלי:

דתנן שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני... א"ל רבא הא דקאמרת שני חלקי מים ואחד יין מן היין השירוני, יין השירוני לחד דרפי (שהוא רך)... (שבת עז א)

רבי אליעזר אומר אף הבונה בית לבנים בשרון לא היה חוזר, תנא מפני שמחדשים אותו פעמים בשבוע (שאינו מתקיים). (סוטה מד א)

...אבל לוקחין מן הנשים כלי צמר ביהודה וכלי פשתן בגליל ועגלים בשרון (מקום גידול עגלים ומגדלות אותן). (בבא קמא קיח ב)

המוכר... קנקנים בשרון מקבל עליו עשר פיטסות למאה (כדים רעים). (בבא בתרא צג ב)

תנו רבנן אילים ממואב, כבשים מחברון עגלים משרון... (מנחות פז א)

וכמזוג שני חלקים מים ואחד יין מן היין השרוני, השרוני נידון ככרמלי חי ולא מזוג חדש ולא ישן... (נדה כא א)

תלמוד ירושלמי:

וכן היתה תפלתו של כהן גדול ביום הכפורים בצאתו בשלום מן הקודש... ועל אנשי השרון הוא אומר יהי רצון מלפניך ה' אלקינו ואלקי אבותינו שלא יעשו בתיהן קבריהן, (שהגשמים סותרין בתיהם, ויש מפרשים שאין הקרקע של מקום שרון יפה ללבנים וצריך לחדש פעמים בשבוע). (יומא כז א)

מדרש רבה:

רבנן דרומא אמרי (היה מתפלל) על אחינו שבשרון שלא יעשו ביתין קבריהן... (ויקרא כ ד)

אני חבצלת השרון... השרון שאמרתי לפניו שירה על ידי משה, דכתיב אז ישיר משה ובני ישראל... (שיר ב א)

ילקוט המכירי:

אני חבצלת השרון, אין השרון אלא שהיא שרה למי שברא את העולם. (תהלים ל ט)

רש"י:

השרון - מקום מרעה. (ישעיה לג ט)

רד"ק:

השרון - מקום דשן. (שם)