שרירות

אותיות דר' עקיבא:

אדם מטפש אף הלב מטפש, שנאמר כי בשרירות לבי אלך, ואין שרירות אלא טפשות. (למד)

לקח טוב:

כי בשרירות, כענין שנאמר (ירמיה ז') וילכו במועצות בשרירות לבם הרע, שמתירו לבו לעשות אותו דבר, לשון חכמים שרי מותר. דבר אחר שרירות לשון חכמים חיזוק, כמו שריר וקיים. (נצבים)

תרגום יונתן:

בשרירות - בתקוף יצרא בישא דלבי. (דברים כט יח)

תרגום אונקלוס:

בשרירות - בהרהור לבי. (דברים כט יח)

רש"י:

בשרירות לבי - במראית לבו, כמו "אשורנו לא קרוב", כלומר מה שלבו רואה לעשות. (דברים כט יח)

רמב"ן:

התאוה הגוברת ומתחזקת בלב תקרא שרירות, בלשון חכמים שריר וקיים, וכן בשרירי בטני... (דברים כט יח)

רד"ק:

שרירות לבם - חוזק. (ירמיה ג יז)

שרירות - בהבטת לבם, מה שלבם פונה אליו, ויש מפרשים תקוף לבם, ויונתן תרגם הרהור לבם. (שם ז כד)

מצודת דוד:

שרירות - מראה לבם שמראה להם הרע ומסית לעשותה. (ירמיה ג יז)

מלבי"ם:

בשרירות לבי - הוא לשון שררה וממשלה על דרך הכתוב (אסתר א') "להיות כל איש שורר בביתו", ויכוין על הע"ז המושלת בסתר לבו. (דברים כט יח)