שריר

רש"י:

בשרירי בטנו - כמו שררך. (איוב מו טז)

רד"ק:

בשרירי - כמו לא כרת שרך. (שם)

רלב"ג:

בשרירי - הטבור. (שם)

אלשיך:

ואונו בשרירי - אינו מוליד הרבה ומחזיק הולד בבטנו שלא לאבד הישוב. (שם)