שרף   מלאך

(ראה גם: מלאך)

תרגום יונתן:

שרפים - שמשין קדישין. (ישעיה ו ב)

אבן עזרא:

שרפים - בעבור ששרפו פיו. (שם)

אברבנאל:

שרפים - השיג מציאות השכלים הנבדלים מחומר, ולהורות על פשיטותם קראם שרפים, כשם שהאש היא הפשוט והעליון ביסודות. (שם)

מלבי"ם:

השרפים עומדים ברום עולם הכסא לעשות משלחתם בהנהגה שלא באמצעות הטבע והמערכת רק בדרך הנס והפלא, ולמטה מהם עולם החיות שהם המלאכים, הוא ממוצע בין עולם הכסא אשר למעלה ממנו ובין עולם האופנים שהוא עולם הגלגלים למטה ממנו. וכח החיות למטה מכח השרפים שעושים דבר עליון בלא אמצעי, כי החיות הם מניעי האופנים ורוח החיה באופנים בהם כנשמה לגוף, להנהיג את המערכת, כשירצה להנהיג בנסים נסתרים יניעה ויוליכה על ידי החיות מוליכי מרכבת המלך העומדים למעלה מן האופנים ולא יעשו רק באמצעות האופנים שהם הגלגלים, והמרכבה שראה ישעיה היתה בעולם הכסא כבן כרך שראה את המלך בהיכלו בעוד שהשכינה היתה במקומה וישראל על אדמתם, שאז היתה ההנהגה על ידי ה' בעצמו... ושרפים עומדים ממעל לו, כמלך היושב בהיכלו ושרי מלכותו לפניו לעשות שלא באמצעות הטבע והמערכת רק בדרך הנס והפלא. אבל המרכבה שראה יחזקאל היה בעולם היצירה, שהוא עולם המלאכים למטה ממרכבה שראה ישעיה, כי יחזקאל ראה את המלך בגולה, וישים לבו אל המרכבה ואל החיות והאופנים אשר יוליכו את המלך במרכבתו, כי בזמן הגולה לא ינהיג לעשות דבר המלך שלטון בדרך הפלאי והנסי רק ינהיג על פי סדר הטבע והמערכת, שהם האופנים והגלגלים, שזה נעשה על ידי מניעי המערכת, ולכן ראה חיות הקודש שהם המלאכים מקבלים כח ושפע מכסא מלכות ה' אשר למעלה וינהיגו בכח זה על ידי אופנים והגלגלים... (הכרמל)