שרת

(ראה גם: עבד, עמל)

מלבי"ם:

שש שנים יעבוד - פעל עבד מציין עבודה שהוא משעבד את עצמו לה, וברוב יציין עבודה שיש בה יגיעה, וזה ההבדל בינו ובין משרת או בין עשיית מלאכה וכדומה... (שמות כא ב)

ושרת את אחיו - יש הבדל בין עבודה לשרות, שעבודה הוא מה שיש בה יגיעה והשרות אין בו יגיעה, אבל גם דבר שאין בו יגיעה רק שהוא עבודת ה' מיוחד בפני עצמו קרוי עבודה, ועל כן ממה שכתב ושרת את אחיו ידעינן שחוזר לנעילת שערים ולעבודת בני גרשון שהיא מלאכה שאין בה יגיעה ואינה עבודה בפני עצמה רק מסייע את אחיו, לאפוקי מלאכת השיר שהיא עבודה חשובה בפני עצמה ונכלל בכלל ועבודה לא יעבוד... (במדבר ח כה)

רש"ר הירש:

לשרת - משמעו של עבד כולל יותר והוא מורה על העמדת כוחו של אדם לפקודת אדם אחר או לשם תכלית מסוים ולפעול בהתאם לכך, ואילו שרת משמעו מצומצם יותר, והוא מורה על עשיית דבר לשם סיפוק צרכיו האישיים של אחר... וכן אמור בזה, כי עבודת הכהן במקדש קשורה בתנאים העושים את העבודה לשירות. לפיכך נקראת העבודה "שירות", משום יחסו האישי, כביכול, של הכהן אל ה'. לעולם אין התורה מציינת את השירות הזה בפירוש כ"עבודה"... (שמות כח לה)